Førhen sagde vi altid: "Jeg skal have skrevet til Skjern efter Lister" eller lign., naar vi i Modelflyveklubberne skulde have skrevet efter Lister. Nu er det Fruens Bøge ved Odense, som er Hjemstedet for den unge, men fremgangsrige Modelflyve- industri, hvis Indehaver, Fabrikant Svend Herborg Greig, i Maj Maaned flyttede ind i Villaen Carl Baggers Alle 35 og indrettede sin landskendte Virksomhed her.

En Formiddag først i Oktober aflægger vor Medarbejder et Besøg hos Dansk Modelflyveindustri, hvor vi træffer den unge Fabrikant i hvid Kittel og i fuld Sving med Dagens Arbejde i det store Kontor- og Ekspeditionslokale i Stueetagen, omgivet af to af Industriens unge Blondiner, nemlig hans Søster Lis Herborg, der overalt har en hjælpende Haand parat, samt Frk. Else Hansen, der passer den omfattende Korrespondance og andet Kontorarbejde. Det er hende, som skriver de Regninger, De faar fra Modelflyveindustrien!

Paa Væggene er der store Modelflyvefotos, Byggeplaner m. m. Langs Væggene er endvidere de store Reoler med Kæmpebundter af Lister, Finer, Bunker af Beklædningspapir, store Æsker med Byggesæt, Glas med Propellejer, smaa Dunke med Dope og mange andre rare Sager. Ved et Kæmpeskrivebord midt i Lokalet er Fabrikant Greig i fuld Gang med Indpakningen og Forsendelsen af Byggesæt. Han er sin egen "Svajer", oplyser han.

Under Loftet hænger Richard Jensens flotte Benzinmodel - Helbalsakrop og knaldrøde Planer - som Prikken over "I"'et.

Vort Blik falder paa en Faktura, hvor der øverst til højre staar: Specialitet: Krigsflyvemaskiner (!). Da Telefonen i det samme ringer, og Fabrikant Greig tager den og lidt efter siger: "Javel, det skal aItsaa være 20 Spitfires, 20 Mosquitos og 8 Stukas; det skal straks blive afsendt," bliver vi endnu mere desorienteret, indtil vi fik at vide, at det drejede sig om Byggesæt til et af Byens Stormagasiner.

Fabrikanten viser os ned i den rummelige Kælderetage, hvor vi først beser Snedkeriet, der ledes af Værkfører Skovgaard. Her er en moderne Standsema- skine, som med et Snuptag lige saa nydeligt ud stands er samtlige Ribber til FJ7 paa een Gang.

     Ved Siden af er Rundsaven, hvorpaa Lister af alle mulige Størrelser udskæres. Begge disse Maskiner passes af Værkføreren selv.

Paa Baandsaven udskæres Delene til Skalabyggesættene i Kontur af Aage Pedersen, som derved sparer Skalabyggerne for meget unødvendigt Arbejde.

I det tilstødende Lokale er Pakkeriet, hvor den purunge Birthe Hansen tegner Omrids paa tilpassede Træklodser til Baandsaven, lægger de udsave de Dele i Æske m. m.
Fra Snedkeriet: Aage Pedersen saver
Motorgondoler ud paa Baandsaven.

Endelig ser vi det tredie Kælderlokale, der tjener som Lager, inden vi gaar op i Greigs hyggelige Lejlighed paa l. Sal, hvor den gæstfrie Fru Greig byder os Velkommen.

Paa Væggene i stuen, hvor vi tager Plads, er der bI. a. et stort Foto af Præsidenten i USA, Franklin D. Roosevtlt, med en personlig Dedikation til Præsidentens Ven, Kaptajn Gray, der er Fabrikant Greigs Onkel.

Efter vi har sat os godt tilrette i "Fifaen", beder vi Greig fortælle lidt om sig selv og sin kære Modelflyveindustri.

- Hvordan og hvornaar begyndte du paa alt det her? spørger vi.

- Jeg begyndte med at klippe Flyvebilleder og lign. ud af Aviserne, illustrerede Tidsskrifter m. m. for at samle disse i Scrapbøger, forlæller Greig med en eftertænksom Sammenkniben af venstre øje og fortsætter:

- I Julen 1934 fik jeg foræret Flensted Jensens "Modelflyvning".
I Efteraaret 1936 stiftede jeg Skjern Modelflyveklub, som vist er Danmarks næstældste Modelflyveklub.

- Hvordan fik du da saa begyndt paa Modelflyveindustrien?

- Jo, det skete faktisk i et Anfald af Vrede mod Carl Rose, som jeg havde samarbejdet med i hans Modelflyveforretning "Modelmateriale" i Tarm. Jeg havde bl. a. konstrueret Svævemodellen "Hangvind" til ham. Jeg konstruerede saa selv en forbedret Udgave af denne "SV-H 1", hvormed jeg den 18. April 1937 satte to Danmarksrekorder paa 9050 m og 8 Min. 57,6 Sek. Disse Rekorder brugte Rose som Reklame for sit "Hangvind"-Byggesæt. Det blev jeg naturligvis knotten over, saa jeg. besluttede mig til selv at lave min egen Forretning og konkurrere med Rose.

- Og Forretningen gav du det noget pretentiøse Navn: "Dansk Modelflyveindustri"?

- Ja, jeg tænkte, saa lyder det af noget. Men tilbage til Rose. Nogen Tid efter købte jeg "Model-Materiale", som jeg for Resten har købt to Gange, idet Rose trods Aftalen igen startede en Modelflyveforretning i 1939 paa Grundlag af den kendte Motormodel RX-1 og Motoren RX. Jeg købte saa for anden Gang hans Forretning - og forhaabentlig for sidste Gang!

- Det ser ud til, at det er dit Speciale, at overtage andres Forretninger. Var der ikke ogsaa noget om, at du har overtaget Aero Studio?

    

- Jo, det var en Konkurrent, som kun fik en kort Levetid. Jeg overtog Aero Studio for en Maaneds Tid siden.

Hvordan kunde du dog passe din Forretning ved Siden af dit daglige Arbejde - var du ikke i Malerlære den Gang?

- Modelflyveindustrien var i Begyndelsen kun en Fritids- beskæftigelse. Jeg havde Værksted paa min Faders Loft.
Værkfører Jørgen Skovgaard gennemgår her Styklisterne i Pakkeriet ved Siden af Frk. Birthe Hansen, der pakker Byggesæt.

De fleste af Materialerne kunde man købe i Handelen herhjemme, men jeg kom hurtigt i Forbindelse med Svenskerne. Jeg handlede meget med Sven Wentzel i Stockholm. Senere har jeg faaet mange Varer fra Tyskland, især Balsa, som jeg har faaet fra Hamborg længe efter Krigsudbrudet. Motorgummiet fik jeg fra England, saa det var den Vare, der først slap op. Med Undtagelse af Motorgummi og Balsa fører jeg praktisk talt alle Modelmaterialer.

Efter en beskeden Begyndelse med langsom Fremgang, faldt Appelsinen i Greigs Turban. Illustreret Familie Journal begyndte nemlig Udsendelsen af en Række Byggesæt til Sven Wiel Bang-s kendte FJ-Svævemodeller. Dansk Modelflyve- industri fik Leverancen, og saa var det sket.

- Var du alene, da du begyndte dine Leveringer til Familie Journalen? - og hvordan var Overgangen?

- Hidtil havde jeg vel en Ordre hveranden Dag. Men da FJ 1 kom frem i Familie Journalen, væltede Ordrerne ind. Den første Dag alene kom der 241 Ordrer og mellem 700 og 800 Kr. Den første Maaned, da Salget var størst, var der 5-600 Ordrer om Ugen. Jeg var ved at køre fast, da jeg var helt alene. Familien hjalp mig med at pakke, saa jeg klarede Skærene.

- Hvordan har Salget af FJ-Modellerne ligget?

- FJ-l gik bedst. Den er blevet solgt i over 10,000 Eksemplarer, medens de andre FJ-Modeller sammenlagt er solgt i et lignende Antal. FJ-Modellerne har saaledes været Basis for en virkelig Storproduktion. Af mine egne Modeller er SV-H 1 gaaet bedst, idet den vel kan være solgt i en 5000 Eksemplarer. I 1938 var Arbejdet blevet saa stort, at jeg maatte antage en Dame til Hjælp. Senere maatte jeg antage endnu en Dame. Min Faders Loft blev snart for lille, saa jeg flyttede i 1938 hen i Mellemgade, hvor jeg havde mit største Lager, af Balsa, en hel Garage fuld. Da jeg blev gift i 1941, købte jeg mig et Hus i Nygade i Skjern. Der var tre Lejligheder foruden Værkstedet.

    

- Hvorfor tog du egentlig til Odense, naar det gik saa fint i Skjern?

- Jeg var CB-Undergruppefører, men saa blev jeg af Sogneraadet udvalgt til at være Snefoged, hvilket var for meget for mig.
Jeg søgte om at blive fritaget for at blive Snefoged, men jeg fik Afslag.

Fabrikant Svend Greig

En ny Ansøgning, anbefalet af Politiet og Statens civile Luftværn, blev ligeledes afslaaet. Det var saa Grunden til, at jeg pakkede mine Sager sammen, solgte mit Hus og flyttede til Odense. Det har været en mægtig Fordel for mig. Odense er en langt bedre Forretningsby; jeg har her langt bedre Indkøbsmuligheder end i Skjern. Odense er endelig mere centralt beliggende; her er Landets største og førende Model-flyveklub m.m. Et af byens største Handelshuse, IG-Huset, har optaget Forhandlingen af vore Byggesæt til Skalamodeller. Det gaar saa strygende, at vi har solgt dem, lige saa hurtigt, som de er blevet fremstillet, skønt Baandsaven har gaaet uafbrudt i den Tid, som vi af Hensyn til Elektricitetsrationeringen maa bruge Maskinerne.

- Hvad Planer har du saa for Fremtiden?

- Her er allerede for lille Plads, saa jeg har begyndt at se mig om efter større Værkstedslokaler inde i Byen, saa jeg kan faa flere Maskiner og større Personale i Gang, slutter den energiske unge Fabrikant.

Vi forlader den unge, selfmade Modelflyvefabrikant med en god Portion Respekt. Kun 27 Aar og Indehaver af Danmarks største Modelflyveforretning, skabt af ingenting og uden økonomisk Hjælp udefra.

Det er godt klaret.

    
    
Sir John